menu

Σύνδεση | Εγγραφή

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Τα δάση και η κλιματική αλλαγή

Τα δάση και η κλιματική αλλαγή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος και η συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές δραστηριότητες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Οι κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν ήταν: το σχέδιο εργασίας, οι ιστοεξερευνήσεις, το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη πεδίου, η έρευνα δράσης, η εννοιολογική χαρτογράφηση, οι ρουτίνες μάθησης, όπως, Think-Pair-Share (Σκέφτομαι-Συνεργάζομαι-Μοιράζομαι), Know-Want to Know-Learned (Τι γνωρίζω-Τι θέλω να μάθω-Τι έμαθα) και οι  ρουμπρίκες αυτο/ετεροαξιολόγησης.

Ως στρατηγική διδασκαλίας για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας και την κριτική επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών, επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, με την οποία ευνοείται η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Gillies & Ashman, 1996). Η ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος, δηλαδή η προσέγγιση των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών των περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελεί τον πυρήνα της ΕΑΑ, αφού οι μαθητές μπορούν μέσω αυτής να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνουν ενδεχόμενες λύσεις,
μέσα από διαδικασίες ενεργητικής μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης οι οποίες θα τους επιτρέπουν να συσχετίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους δομές. Τέλος, υιοθετώντας το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob (1995), σύμφωνα με το οποίο η περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα ενός πλέγματος παραγόντων στις οποίες σημαντικό ρόλο κατέχει η συναισθηματική εμπλοκή (Βασιλούδης, 2014), οι μαθητές ενεπλάκησαν και σε βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες και δράσεις προκειμένου να αυξηθεί η συναισθηματική εμπλοκή τους στα υπό διερεύνηση ζητήματα. 

Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι προσβάσιμα από τον ιστότοπο της δράσης:

https://eclass.sch.gr/modules/ebook/show.php/9050037103/18517/21898,10962/

 

Βιβλιογραφία

Gillies, R.M. & Ashman, A.F., (1996), Teaching collaborative skills to primary school children in classroom-based work groups, Learning and Instruction, 6, 3, 187-200.

Grob, A. (1995). A structural model of environmental attitudes and behaviour. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 209-220.

Βασιλούδης, Ι. (2014). Φιλαναγνωσία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέος Παιδαγωγός, 4, 295-301.


Αποτελέσματα / επίδραση

Με βάση τις καταγραφές που προέκυψαν από την τελική αξιολόγηση φάνηκε ότι οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος ως προς το γνωστικό αντικείµενο και ως προς τη µαθησιακή διαδικασία επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Η εµπλοκή των µαθητών σε βιωµατικές δραστηριότητες και δράσεις είχαν σηµαντική συνεισφορά ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης.

Πέρα από τις δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο δικτυακό τόπο του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκεύασαν ψηφιακά, επιδαπέδια και επιτραπέζια περιβαλλοντικά παιχνίδια σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες απο μικρότερες τάξεις στοχεύοντας στην καλλιέργεια φιλλοπεριβαλλοντικής κουλτούρας στο σχολείο μας. Έκαναν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του προγράμματος στη σχολική κοινότητα, ενώ με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων έγιναν αναρτήσεις στους δικτυακούς τόπους του τμήματος και του σχολείου και διοργανώθηκε διαδικτυακό εκπαιδευτικό συνέδριο. Επίσης διοργανώσαμε στο σχολείο μας ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, κατά την οποία οι μαθητές σε συνεργασία με άλλα τμήματα συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές δράσεις και παιχνίδια στην τάξη και στην  αυλή του σχολείου μας. 

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ενημέρωση για την εκπαιδευτική συνάντηση:

Πατήστε εδώ

και εδώ

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ψηφιακό παιχνίδι του προγράμματος: 

Πατήστε εδώ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ημέρα περιβάλλοντος στο σχολείο μας και το επιδαπέδιο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου μας:

Πατήστε εδώ

Βρείτε στις σελίδες της εφημερίδας μας τα επιτραπέζια περιβαλλοντικά παιχνίδια:

Πατήστε εδώ

 Συνεργασίες

Αναπτύχθηκε συνεργασίας με άλλα τρία ελληνικά σχολεία. Το τμήμα μας διοργάνωσε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση/ημερίδα (Σχ.Ο.Λεί.Α. Μαζί, 2022) κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων παρουσίασαν τις εργασίες τους.

Αναπτύχθηκε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, στο πλαίσιο της οποίας αναπτυχτήκαν τα περιβαλλοντικά παιχνίδια που κατασκευάσαμε και παίξαμε στην αυλή του σχολείου και στην τάξη μας

Επίσης  αναπτύχθηκε συνεργασία με τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους, στον οποίο θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Τέλος, αναπτύχθηκε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, μέσω της οποίας δίνεται δυνατότητα ενσωμάτωσης στο πρόγραμμά μας δραστηριοτήτων καταγραφής της βιοποικιλότητας μέσω του εργαλείου [email protected] που είναι ένα Παρατηρητήριο Πολιτών που  συνδέεται με την έννοια της Επιστήμης των Πολιτών.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ιωάννης Βασιλούδης

Στόχος δράσης

Οι κυριότεροι γνωστικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Οι μαθητές να διερευνήσουν τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, πώς αυτό συνδέεται με την υποβάθμιση των δασών και τις επιπτώσεις του φαινομένου σε οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Να κατανοήσουν τις έννοιες του οικοσυστήματος και της αειφορίας των φυσικών πόρων, την προσφορά των δασών, τους κινδύνους που τα απειλούν και τις συνέπειες από τυχόν υποβάθμισή τους. Οι κυριότεροι συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι είναι: Οι μαθητές να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να μπορούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους, να καταστούν ικανοί στο να αξιοποιούν πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές. Τέλος, να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος, 2021 - Μάιος 2022

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας