menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ειδικό Νηπιαγωγείο

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Η συναισθηματική ευεξία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η κυρία Δημοκρατία στο σχολείο μας

Η συναισθηματική ευεξία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η κυρία Δημοκρατία στο σχολείο μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Βασικός σκοπός της δράσης μας είναι η συναισθηματική ευεξία και η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών κατά την υλοποίηση βιωματικού σχεδίου δράσεως με θέμα τη δημοκρατική εκπαίδευση. Προσεγγίσαμε την  ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από τρεις άξονες:  το πλαίσιο (που αφορά τον σχεδιασμό των διδακτικών πρακτικών σε σχέση με τον παιδαγωγικό χώρο, τα άτομα, τον πλούτο των ερεθισμάτων, τα μέσα, τις στρατηγικές, τις ρουτίνες και το κλίμα της τάξης),  τη διαδικασία  (άξονας ο οποίος προσεγγίζει τη μάθηση των παιδιών υπό το πρίσμα της συναισθηματικής τους ευεξίας και συμμετοχής) και τα αποτελέσματα (εξετάστηκαν σε σχέση με το πλαίσιο και τη διαδικασία και αφορούν τη μαθησιακή πορεία των παιδιών και τα προσδιοριζόμενα πεδία ενασχόλησής τους).

Θεματικές Ενότητες που προσεγγίσαμε:

  1. Η λειτουργία της ομάδας
  2. Εγώ και Εσύ είμαστε ομάδα
  3. Υγιείς Συνήθειες
  4.  Συναισθήματα
  5. Η έννοια της Δημοκρατίας μέσα από την τέχνη
  6. Δημοκρατικές Αξίες

« Οι χρυσοί κανόνες της ομάδας»

Εισαγωγή στο πρόγραμμα με δραστηριότητες έκφρασης και θεατρικού παιχνιδιού

Α)Θεμελίωση της συνοχής της ομάδας και ανάπτυξη ασφάλειας και εμπιστοσύνης των μελών στην ομάδα

Β)Υπογραφή «συμβολαίου» από όλα τα μέλη της ομάδας, οι όροι του οποίου θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

Γ)Συνεντεύξεις με τους μαθητές για τη λειτουργία των ομάδων

Υγιείς Συνήθειες

Α) Φροντίζω τον εαυτό μου

Β) Ζω με υγεία

Γ)Αυτοεκτίμηση / Πιστεύω στον εαυτό μου

Συναισθήματα

Α)Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

Β)Επίλυση συγκρούσεων

Γ)Ενσυναίσθηση

Δημοκρατικές Αξίες

Α)Δημοκρατία – Ισότητα – Αλληλεγγύη – Ελευθερία – Σεβασμός στη Διαφορετικότητα – Αξιοκρατία

Β)Εννοιολογική προσέγγιση με σενάρια διδασκαλίας και το θεατρικό παιχνίδι

-Ενδοσχολική επιμόρφωση για την αξιοποίηση του παιδικού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία

-Επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης μας

Εγώ και Εσύ είμαστε ομάδα

   Α) « Η μαγική κουβέρτα μας ταξιδεύει και μας ενώνει»

   Β) Ένας για όλους και όλοι για έναν


Αποτελέσματα / επίδραση

Με την έναρξη της δράσης, προχωρήσαμε σε αρχική, διαγνωστική αξιολόγηση, προκειμένου να διερευνήσουμε το επίπεδο των βιωμάτων, εμπειριών, γνώσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών και να προσαρμόσουμε τις μαθησιακές διαδικασίες ανάλογα με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των θεματικών πεδίων της δράσης, πραγματοποιήσαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (σταδιακή ή διαμορφωτική) αξιολόγηση, ώστε να έχουμε την ευχέρεια να εξακριβώνουμε τον βαθμό αφομοίωσης και κατάκτησης των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και να εντοπίζουμε τα θετικά και αρνητικά σημεία, για να προβαίνουμε σε διορθωτικές παρεμβάσεις και ανατροφοδότηση του θέματος.

Εφαρμόσαμε τεχνικές όπως:

Α. Διάγραμμα K – W – L – Η: Ενθαρρύναμε τους μαθητές να εμπλακούν ενεργητικά σε όλες τις διαδικασίες των αυθεντικών μορφών αξιολόγησης του έργου τους και να συμμετέχουν δυναμικά σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Η χρήση του διαγράμματος μας βοήθησε στην καταγραφή των γνώσεων, των ερωτημάτων, των ενεργειών καθώς και των συμπερασμάτων σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Β. Παιδαγωγική Τεκμηρίωση: συλλέξαμε τεκμήρια σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή για κάθε μαθητή ανάλογα με την ετοιμότητα και το μαθησιακό του προφίλ αξιοποιώντας τη συστηματική παρατήρηση και τις καταγραφές.

Γ) Εφαρμόσαμε ερευνητική οπτική:

–Διατύπωση ερωτημάτων /υποθέσεων

–Είδαμε και ακούσαμε,  καταγράψαμε, συλλέξαμε υλικό από τις δραστηριότητες των παιδιών

–Φροντίσαμε οι μαθητές να επεξεργάζονται τις παρατηρήσεις τους και να τις αξιοποιούν ως εργαλείο αξιολόγησης.

Οι καταγραφές από τις κλίμακες συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν και παρουσιάστηκαν σε πίνακες και διαγράμματα.

Η ανάπτυξη και ενίσχυση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, υπεύθυνη λήψη αποφάσεων) μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές. Η υλοποίηση σχεδίου δράσης με θέμα τη δημοκρατική εκπαίδευση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, την ικανότητα να εργάζονται μόνα τους ή σε ομάδες, την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, τα ενδιαφέροντά τους και τις φιλίες τους. Οι μαθητές  έχουν ανάγκη από εμπειρίες και υποστήριξη που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν θετική αίσθηση για τον εαυτό τους και τους άλλους, καθώς και θετική διάθεση για μάθηση.Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με τη Σχολική Επιτροπή, τους εκπροσώπους του Δήμου, με Ειδικούς Επιστήμονες και τους συμβούλους εκπαίδευσης για την παροχή γνώσεων,  πόρων και διαφόρων μέσων όπως και με τις οικογένειες των μαθητών σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πραγματοποιήσαμε ενδοχολικές επιμορφώσεις σχετικές με το θέμα μας (συναισθηματική ευεξία και ενεργός συμμετοχή, διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση, παιδικό βιβλίο).

Κινούμαι με ασφάλεια ονομάζεται το καινοτόμο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας που προσέφερε το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας στους μαθητές του Ειδικού Νηπιαγωγείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας που θα πρέπει να γνωρίζουν  οι μαθητές μας, εκπαιδευτικά παιχνίδια και στο τέλος απονεμήθηκαν διπλώματα!

Οι Μελωδικές Εξερευνήσεις επισκέφτηκε το σχολείο μας και παρουσίασαν  εκπαιδευτικό μουσικοκινητικό πρόγραμμα  σχεδιασμένο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της μουσικής παιδείας μέσα από την μουσικοκινητική αγωγή C.Orff. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε  από ζωντανή μουσική και οπτικοακουστικό υλικό. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και να συνδιαμορφώνουν την εξέλιξη του προγράμματος, μέσα από μία ανεπανάληπτη βιωματική εμπειρία. Με καμήλες, βάρκες, αερόστατα κ.α. κάνουμε τον γύρο της Γης (Ελλάδα, Ιταλία, Αφρική, Ιαπωνία, Ρωσία,Ινδιάνοι, Περού).

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παναγιώτα Στράτη, Ελένη Ντάνη, Αναστασία Γιαννούλα, Φανή Μπιλιτσάκη

Στόχος δράσης

• Να αποκτήσουν ποιοτική εκπαίδευση που είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης όλοι οι μαθητές μας (αγόρια, κορίτσια). • Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δημοκρατικές αξίες βιωματικά και ενεργητικά ως μέλη των ομάδων χωρίς διακρίσεις. • Να συμπεριληφθούν οι δημοκρατικές αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία του Νηπιαγωγείου. • Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της ομάδας και να αισθανθούν σημαντικά μέλη των ομάδων. • Να μάθουν υγιείς συνήθειες για να φροντίζουν τον εαυτό τους. • Να εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων. • Να αναπτύσσουν σχέσεις με τους συνομιλήκους τους, να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις του σε ένα σχολικό περιβάλλον που δίνει αξία και λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή τους. • Να νιώθουν χαρά και ικανοποίηση από την εμπειρία και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Χρόνος δράσης

5 μήνες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας